تحصیل در اتریش ، تحصیل رایگان اتریش ، تحصیل رایگان فنلاند ، شرایط تحصیل در اتریش

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ممتاز فنلاند

معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ فنلاند‌

گروه اول که در آن دانشگاه ها و مراکز عالی ممتاز وجود دارد به شرح ذیل می باشد :

دانشگاه  Helsinki

دانشگاه  Joensuu

دانشگاه  Jyväskylä

دانشگاه  Eastern Finland

دانشگاه  Lapland

دانشگاه  Oulu

دانشگاه Tampere

دانشگاه Turku

دانشگاه Vaasa

دانشگاه Äbo Akademi

 

لینک های مرتبط